menu


*rekrutacja*

  KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO (pdf)  


Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:


- do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
- dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka,
- osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. Termin składania kart ustala dyrektor przedszkola.

Dzieci niepełnosprawne przyjęte zostają przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i są objęte kształceniem specjalnym. Przedszkole gwarantuje kompleksową pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.


Czesne wynosi – 240,00 zł miesięcznie i nie podlega zwrotowi.

 Ulgi: w przypadku , gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny opłata stała ulega obniżeniu:
        - 40 % za drugie dziecko i wynosi 144,00 zł
        - 70 % za trzecie i każde następne dziecko i wynosi 72,00 zł

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z czesnego całkowicie.
Opłata stała obejmuje:realizację podstaw programowej oraz nieodpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:rytmika,języki,religia,sensoplastyka,terapia ręki ,kynoterapia,logo rytmika,gimnastyka korekcyjna,terapia psychologiczna,terapia ręki,zajęcia rewalidacyjne,zajęcia kompensacyjne z terapii pedagogicznej, zajęcia aktywizującymi metodami metodą ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, System Edukacji przez Ruch , Kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Udział dzieci w koncertach muzycznych, teatrzykach na terenie przedszkola oraz dział w uroczystościach przedszkolnych.
Wyposażenie dzieci w artykuły do zajęć plastycznych i organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci i rodziców.
Odpłatność za wyżywienie wynosi 5,00 zł dziennie i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

dokumenty rekrutacyjne można pobrać z działu DOKUMENTY na naszej stronie