menu


*nasza wizja i misja*

W centrum Chodzieży , przy ulicy Łąkowej 2, wśród zieleni mieści się Przedszkole Nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym, którego patronem jest 134 letni dąb, drzewo zdrowia  wszelkiego szczęścia i pomyślności, drzewo ,które kocha, i o które się troszczy cała społeczność  przedszkola razem z Nadleśnictwem Podanin z panem nadleśniczym Jackiem Kulpińskim. Stąd nazwa przedszkola „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”

W naszym przedszkolu  dzieci czują się kochane,  akceptowane i szczęśliwe.  Stwarzamy im  atmosferę wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której się bawią  i  uczą. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajania potrzeb dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności zainteresowań. 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 
Oferujemy zajęcia sprzyjające rozwijaniu talentów tkwiących w każdym dziecku. Zapewniamy zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci, tj.; plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, rozwijające mowę i myślenie, doskonalące zmysły, kształcące niezbędne umiejętności. Przyzwyczajamy też naszych wychowanków do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką, zwiedzając muzea oraz zapraszając zawodowe teatry, które specjalizują się w przedstawieniach dla najmłodszej widowni. 

Dzieci chętnie uczestniczą tez w wielu rozmaitych konkursach, w których zdobywają bardzo często nagrody lub wyróżnienia. W ciągu roku organizujemy wycieczki, które uzupełniają proces wychowawczo- dydaktyczny, a jednocześnie pozwalają na poznawanie naszego środowiska oraz naszego regionu.
 
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, dalej uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Nauczycielki pracują nowoczesnymi, aktywnymi metodami uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka. W relacjach z dziećmi są cierpliwe, wyrozumiałe, miłe, serdeczne, ale i konsekwentne. Wspomagają rozwój dziecka tak, aby umożliwić mu poczucie sukcesu. W relacjach z rodzicami pogłębiają ich wiedzę przez informowanie o osiągnięciach dziecka i ewentualnych z nim trudnościach, ustalają z rodzicami tok dalszego postępowania oraz podnoszą kulturę pedagogiczną rodziców. Umożliwiają rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki ( imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na ternie przedszkola zajęcia dodatkowe.
 
Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych, są chętni do kontaktów z innymi ludźmi, cechuje ich śmiałość, ciekawość poznawcza  i kreatywność. Wielu z nich utrzymuje z nami kontakt, odwiedzają swoje panie i młodszych kolegów, opowiadają o radościach i problemach uczniowskiego życia. Te wizyty świadczą o silnym związku emocjonalnym z przedszkolem, który może powstać tylko dzięki panującej  tu serdecznej atmosferze i zaufaniu, jakim obdarzają nas dzieci. Dlatego nieustannie  staramy  się podnosić  swoje  kwalifikacje , doskonalić  umiejętności pedagogiczne, uatrakcyjniać ofertę dydaktyczną, ale przede wszystkim kochać dzieci i być partnerami dla ich rodziców, na których zadowoleniu z naszej działalności zależy nam tak samo jak na wspaniałym samopoczuciu ich dzieci w  naszym przedszkolu.
 
W naszym przedszkolu odbywają się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych wraz z rodzicami. Celem tych spotkań jest wspomaganie dziecka w procesie przygotowania do życia w nowym środowisku poprzez poznanie przedszkola w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, bo razem z mamą, tatą, czy też babcią. Wspólne zabawy dzieci i ich rodziców z nauczycielami i dziećmi uczęszczającymi już do przedszkola przynoszą wymierne korzyści przede wszystkim dzieciom, ich rodzicom i przedszkolu. Uświadamiają dzieciom i rodzicom, że pobyt w przedszkolu jest ciekawą formą działania – zabawy połączone z nauką i pracą. 
 
Być rodzicem przedszkolaka to ogromne wyzwanie. Opieka nad dzieckiem, jego wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowanie. Dlatego nasze przedszkole jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie bardzo wysoko cenione.